Ātrās navigācijas izvēlne :

 1. Iet uz saturu
 2. Iet uz galvenās sadaļas izvēlni
 3. Iet uz meklēšanas rīku
 4. Iet uz palīdzības izvēlni
 5. Iet uz moduļiem
 6. Iet uz tastatūras īsinājumtaustiņu sarakstu

Palīdzības izvēlne :

 1. Sanofi pasaulē |
   
 2. Mūsu mājas lapas |
   
 3. Grupas Sites |
   
 4. Palīdzība |
 5. Lapas karte |
 6. Kontaktinformācija
 1. Fonta lielums

  Samazināt Palielināt  
 
 

Legal Notice

Kontaktinformācija

Sanofi-aventis Latvia SIA

K.Valdemāra iela 33-8,
Rīga, LV1010, Latvija

Tālrunis +371 67 332 451
Fakss +371 67 338 623

Jautājumos par blakusparādībām lūdzam kontaktēt:
Pharmacovigilance.Latvia@sanofi.com
Tālr. 67332451, ārpus darba laika: 29335269

Medicīniska rakstura jautājumos lūdzam kontaktēt:
Pharmacovigilance.Latvia@sanofi.com
Tālr. 67332451, ārpus darba laika: 29335269

Saturs :

Legal Notice

Saraksts ar tiešajām saitēm uz sadaļām :

1. Mēs

Mājas lapa pieder un to pārvalda kompānija SIA sanofi-aventis Latvia, kas tirdzniecības aprindās pazīstama kā Sanofi. Tā ir Sanofi-Aventis meitas uzņēmums Latvijā.

Kompānija sanofi-aventis Latvia ir reģistrēta Latvijā un tās reģistrācijas numurs ir 40003740321. Tās reģistrētā adrese ir K. Valdemāra iela 33-8, Rīga, LV1010.

Ja jums ir kādas neskaidrības par mājas lapu, lūdzu, sazinieties ar mājas lapas redaktoru, izmantojot augstākminēto adresi.

2. Jūs

Lietojot Mājas lapu, jūs apliecināt, ka esat Latvijas iedzīvotājs un jūs neesat jaunāks par 18 gadiem.

3. Intelektuālais īpašums

Jebkuru teksta, attēlu, uzskates līdzekļu vai citu materiālu, ieskaitot firmas zīmju, logo un domēna vārdu un to  izkārtojumu  aizsargā atbilstošs likums un tie pieder vai ir licencēti sanofi-aventis, S.A. vai tās filiālei („Sanofi-aventis Latvia”). Visas tiesības ir aizsargātas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

Bez iepriekš saņemtas sanofi-aventis Latvia rakstiskas atļaujas, nevienu materiālu, nedz citātu nedrīkst kopēt, reproducēt, pārveidot, no jauna izdot, augšupielādēt, pārsūtīt vai izplatīt. Izņēmums varētu būt nekomerciāls vai personīgajām vajadzībām veikts lietojums (mērķis - finanšu vai mediju ziņojumi) ar nosacījumu, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības un visas citas īpašuma tiesības tiek respektētas.

Uz visām kopijām vai mājas lapas satura daļu kopijām ir jānorāda sekojošs brīdinājums par autortiesībām: „COPYRIGHT 2008-2017 SANOFI. ALL RIGHTS RESERVED”.

Visas teksta, attēlu, uzskates līdzekļu vai citu mājas lapā publicētu materiālu, gan to kas veido mājas lapu, gan arī to kas ir tajā iekļauti, kopijas nekādā veidā nedrīkst tikt pārveidotas vai mainītas. Sanofi-aventis Latvia ir tiesības uzsākt procesu pret jebkuru tās intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

4. Informācijas raksturs

Vietnē publicētā finanšu informācija nav uzskatāma kā uzaicinājums investēt, kā aģitācija vai publisks piedāvājums, tas nav arī aicinājums parakstīties, pirkt vai veikt tirdzniecību ar Sanofi Grupas akcijām vai jebkuriem citiem apgrozībā laistajiem sanofi-aventis Latvija vērtspapīriem. Mājas lapā publicētā finanšu informācija tiek regulāri atjaunota.

Mājas lapā tiek publicēti gan ekspertu viedokļi par tēmām, kuras attiecas uz lapas saturu, gan arī preses citāti un apkopojumi. Šī  informācija sniedz tikai attiecīgo ekspertu vai izdevumu autoru viedokli un tas katrā ziņā nav sanofi-aventis Latvia viedoklis. Šie eksperti nav sanofi-aventis Latvia darbinieki un nesaņem  atlīdzību no sanofi-aventis Latvia par sava viedokļa paušanu. Sanofi-aventis Latvia neatbild par šajos materiālos publicēto dažādo viedokļu vai informācijas pareizību vai pilnību. Eksperta padoms atspoguļo tikai eksperta personīgo viedokli un netiek uzskatīts par sanofi-aventis Latvia viedokli un sanofi-aventis Latvia neuzņemas par to atbildību.

5. Mediķu padoms

Mājas lapa satur informāciju, kura attiecas uz veselību, fizisko sagatavotību, medicīnas produktiem un medicīnisku ārstēšanu. Šī informācija paredzēta tikai informatīvam nolūkam un to nedrīkst uzskatīt par ārsta, farmaceita vai veselības aprūpes speciālista konsultācijas aizstājēju. Šo informāciju nedrīkst lietot dažādu slimību vai fizisku problēmu diagnosticēšanai, kā arī lai izrakstītu un lietotu jebkurus mājas lapā reklamētos medikamentus. Pirms pieņemt lēmumu, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai veselības aprūpes speciālistu. Sanofi-aventis Latvia neuzņemas atbildību par saistībām, kas rastos no lapas apmeklētāju paļāvības uz šiem medikamentiem. 

Balstoties uz mājas lapā pieejamo informāciju, jūs nedrīkstat mainīt jūsu slimības ārstēšanas gaitu (ja vien to neiesaka ārsts vai veselības aprūpes speciālists), kā arī atlikt vēršanos pēc medicīniskās palīdzības.

Jūsu pienākums ir saskaņot ar ārstu vai medicīnas aprūpes speciālistu jebkuras internetā pieejamās informācijas nozīmīgumu un noderīgumu.

6. Saikne ar citām mājas lapām

Saiknes ar trešo personu mājas lapām un resursiem ir paredzētas tikai jūsu informēšanai. Sanofi-aventis Latvia nevar kontrolēt šo mājas lapu un resursu saturu, kā arī neuzņemas saistības un atbildību par tajos izvietotās informācijas patiesību, kā arī par zaudējumiem vai bojājumiem kādi varētu rasties no to izmantošanas. Šīs mājas lapas saikne ar trešās personas mājas lapām nenozīmē, ka sanofi-aventis Latvia vienmēr atzinīgi novērtē to saturu, resursus vai pielietojumu.

Jūsu pienākums ir veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai pasargātu savu datorsistēmu, kā arī citas iekārtas no tādiem bojājumiem kā  DDoS uzbrukums, datorvīrusi un citi tehnoloģijām kaitīgi   materiāli, arī trešās personas iejaukšanās krāpnieciskos nolūkos.

Trešo personu mājas lapas var saturēt hipersaites, kuras noved pie mājas lapas. Hipersaites nedrīkst uzstādīt iepriekš nesaņemot sanofi-aventis Latvia piekrišanu. Sanofi-aventis Latvia saglabā tiesības bez brīdinājuma anulēt saiknes lietošanas atļauju. Hipersaites nedrīkst uzstādīt tā, lai tās liktu domāt par saistību, piekrišanu vai apstiprinājumu no sanofi-aventis Latvia puses, ja tāda nav. Sanofi-aventis Latvia nekādā veidā nav atbildīga par šādu ārēju mājas lapu negatavību darbam, tā nepārbauda, nekontrolē, neapstiprina un neatbild par to saturu, reklāmu, produktiem vai citiem izmantojamiem materiāliem, kā arī materiāliem, kuri pieejami izmantojot šīs lapas.

7. Personīgā un cita veida informācija

Saskaņā ar Sanofi Grupas politiku, sanofi-aventis Latvia apņemas neizpaust trešajai personai jūsu personīgo informāciju, kura saņemta pa elektronisko pastu. Šī informācija tiks izmantota vienīgi, lai atbildētu jums maksimāli ātrā veidā.

Saskaņa ar Latvijā izdoto Personu datu aizsardzības likumu un Eiropas Kopienas tiesību aktiem, jums ir tiesības piekļūt, pārveidot, koriģēt un noklusēt jūsu personīgos datus vienkārši pieprasot to:

 • Vietnē: www.sanofi.lv
   
 • Pa pastu:
  Datu kontrole
  Sanofi-aventis Latvia 
  K. Valdemāra 33-8 
  Rīga - Latvija

Vietne nav paredzēta konfidenciālas informācijas saņemšanai. Lietojot vietni, jūs piekrītat, ka visa informācija, kuru jūs sniedzat vai jebkādā formā pārsūtat caur vietni un kura ietver  dokumentus, datus, grafikus, jautājumus, uzskatus, priekšstatus vai piezīmes, izņemot iepriekš minētos personīgos datus, netiek uzskatīta par konfidenciālu, vai par komercnoslēpumu. Sniedzot šādu informāciju jūs piešķirat sanofi-aventis Latvia tiesības lietot, atjaunot, saglabāt vai pārveidot šo informāciju un datus arī komerciāliem mērķiem, kā arī pārsūtīt to saistībā ar jūsu lūguma noformēšanu (tai skaitā uz ārvalstīm).

8. Atbildības ierobežojumi

Sanofi-aventis Latvia visiem spēkiem cenšas nodrošināt mājas lapā ietvertās informācijas precizitāti to nemitīgi atjaunojot, kā arī patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā izmanīt tās saturu. Tomēr sanofi-aventis Latvia nedod nekādas garantijas un negalvo par informācijas pareizību, precizitāti vai vispusību, kā arī neapgalvo, ka šī ir pati jaunākā informācija.

Izņemot tiešus bojājumus, kuri var rasties apzinātu noteikumu pārkāpumu vai rupjas nolaidības dēļ no sanofi-aventis Latvia puses, sanofi-aventis Latvia neuzņemas atbildību par:

 • 1. informācijas neprecizitāti, kļūdām vai izlaidumiem tekstā;
 • 2. bojājumiem, kuri radušies trešajai personai ar viltu iejaucoties un kas noveduši pie informācijas vai materiālu pārveidošanas;
 • 3. jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem kas radušies saistībā ar mājas lapu, neatkarīgi no tā vai sanofi-aventis Latvia zināja par iespējamo zaudējumu vai bojājumu un vai tas radies dēļ
  i) pieejas jeb nespējas piekļūt mājas lapai;
  ii) mājas lapas lietošanas, ieskaitot DDoS uzbrukumu, datorvīrusus vai citus tehnoloģijām kaitīgus materiālus, kuri var inficēt jūsu datorsistēmu vai citas ierīces; un/vai 
  iii) paļaušanos uz informāciju, kuru tieši vai netieši sniedz mājas lapa.

Mājas lapā ievietotā informācija un materiāli paredzēti tikai informatīvam nolūkam, bez jebkāda tieša vai netieša pamudinājuma vai priekšlikuma.

9. Mājas lapas izmantojamība

Lietojot mājas lapu jūs apzināties, ka i) ir tehniski neiespējami nodrošināt, ka mājas lapai nebūtu trūkumu un sanofi-aventis Latvia  par tiem atbildību neuzņemas; ii) dažreiz uz kādu laiku mājas lapa var nebūt pieejama; un iii) tās darbību var nelabvēlīgi ietekmēt notikumi ārpus sanofi-aventis Latvia kontroles, piemēram, pārraides un telekomunikāciju saites starp sanofi-aventis Latvia un jums, kā arī starp sanofi-aventis Latvia un citām sistēmām un saitēm. 

Sanofi-aventis Latvia jebkurā laikā var īslaicīgi vai pastāvīgi pārveidot vai pārtraukt visas vai daļas mājas lapas darbības, lai veiktu uzturēšanas darbu un/vai uzlabojumus un/vai  izmaiņas tajā.

Sanofi-aventis Latvia neatbild par mājas lapas pārveidojumiem, darbības apturēšanu un pārtraukšanu.

10. Informācija par produktiem

Mājas lapā pieejamā informācija var saturēt tiešu vai netiešu norādi par sanofi-aventis Latvia produktiem, programmām un pakalpojumiem, kuri nav pieejami noteiktās valstīs un reģionos, kā arī kurus piedāvā ar citu firmas zīmi un kuri, atkarībā no valstī izdotajiem noteikumiem un apstākļiem, var tikt pielietoti citādi. Atsauksmes no sanofi-aventis Latvia puses nenozīmē, ka sanofi-aventis Latvia nolūks ir pārdot šos produktus, programmas vai pakalpojumus jūsu valstī. Lūdzu, konsultējaties ar vietējo Sanofi filiāli vai jūsu Sanofi tirdzniecības partneri, lai saņemtu informāciju  par produktiem, programmām un pakalpojumiem, kuri ir pieejami jūsu reģionā/valstī.

11. Piemērojamā likumdošana un jurisdikcija

Terminu lietošanu un mājas lapas lietošanas nosacījumus regulē Latvijas normatīvie akti un jebkuras pretenzijas, kas saistītas ar mājas lapas apmeklējumu ir jautājums, kuru risina vienīgi Latvijas tiesas jurisdikcija.

Atjaunots: 2018. gada 04. janvāris

Modulis :

Korporatīvā informācija

Korporatīvā informācija